IROP-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY – SC 2.1

Ke stažení:   Bydlení je základ

Bydlení je základ                 

Jedná se o projekt realizovaný v Moravskoslezském kraji zaměřený na podporu bydlení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo ohrožených sociálním vyloučením. Hlavním cílem je ubytovat osoby žijící v azylových domech, ubytovnách a jiných, pro bydlení nepříznivých podmínkách, v na trhu dostupných volných bytech a pomoci jim tyto byty udržet. Vycházíme z myšlenky, že v případě, kdy má člověk kde bydlet, má následně větší kompetence a motivaci k řešení ostatních nepříznivých životních situací, jako např. řešení dluhů, realizace na trhu práce, hledání smysluplného naplnění vlastního života.

Vize realizovaného projektu: „Když Vám někdo věří, dokážete víc.“
 
Začátek realizace projektu: 1.11.2017

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003025
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_033
Název výzvy: 35.Výzva IROP-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ
LOKALITY - SC 2.1
Název projektu CZ: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení I.
Název projektu EN: Increasing the quality and availability of social housing I.

Popis projektu
V rámci realizovaného projektu má společnost Nová Možnost, z.ú. zakoupeno osm vlastních sociálních bytových jednotek, ve kterých provozuje tzv. „rozptýlené sociální bydlení“. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení ve městě Karviná. Do sociálních bytových jednotek jsou vybírány osoby ve spolupráci s místními orgány státní správy a spolupracujícími neziskovými organizacemi. Jedná se zejména o osoby bez přístřeší, žijící u rodinných příslušníků nebo v přechodných ubytovacích zařízeních. Po přechodu do sociální bytové jednotky jsou uživatelé dlouhodobě podporováni spoluprací se sociálním pracovníkem a jejich cílem je postupné sociální začleňování do běžného sociálního a ekonomického života a ustálení se v dlouhodobém nájemním bydlení.

Jaký problém projekt řeší?
Ambicí projektu je řešit problém, který vznikl selháním trhu s bydlením a zaměřuje se na cílové skupiny, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení bez cizí pomoci a vlastními prostředky a zároveň neskončí v komerčních ubytovnách v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt má dále ambici řešit problém, kdy jsou v současnosti "problémoví" občané segregováni do sociálně vyloučených lokalit a tam se stále stupňuje jejich sociálně patologické chování. Vhodný způsob, jak naučit žít tyto občany jiným způsobem, je ukázat jim to mezi ostatními lidmi a dát jim možnost s pomocí kvalifikovaného sociálního pracovníka žít jako součást běžné komunity.
Projekt dále řeší problém finančně nedostupného bydlení, kdy nájemné a platby za služby čím dál více zatěžují rozpočty domácností a jejich velká část, které bydlení hledají, nemá dostatek financí na kauci.
Zároveň je nutné si přiznat, že některé skupiny domácností (zejména romské a poloromské rodiny, rodiny s více dětmi a cizinci) jsou diskriminovány ze strany pronajímatelů a současné nástroje jim nepomáhají k dosažení bydlení.

Jaká je cílová skupina projektu?
Osoby v bytové nouzi.

Popis cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu jsou osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, jsou v ekonomicky aktivním věku a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Konkrétně se jedná o tyto cílové skupiny:

Občané, kteří žijí ve veřejných komerčních ubytovnách

Občané, kteří žijí v nevyhovujících bytech ve špatných hygienických podmínkách (přetížené bytové jednotky počtem osob, bytové jednotky, které nejsou zkolaudovány apod.)

Občané, kteří žijí v azylových domech

Občané, kteří nemají vlastní bydlení a žijí dočasně u rodin a přátel a tím, že tuto rodinu přetěžují,přeplňují byt a časem jej „vybydlí“. Naší cílovou skupinou jsou sociálně vyloučené rodiny, které jsou z velké části soustředěné v lokalitě Karviná – Nové Město (SVL). Tato koncentrace „sociálně znevýhodněných“ rodin v jednom prostoru vede k segregaci této skupiny a rozšiřování problémových sociálních jevů (zvýšená kriminalita, drogová závislost, nevhodné hygienické návyky, agresivní chování apod.), ale hlavně vede ke ztrátě smysluplného života pro občany, kteří jsou mezi nimi přizpůsobiví a byli by schopni žít jiným způsobem.

Jaké jsou příčiny problému?
Ve společnosti roste nebezpečí sociální a prostorové segregace, mění se demografická struktura obyvatelstva ve prospěch starší generace, rostou náklady na bydlení, některé cílové skupiny jsou diskriminovány, roste počet osob bez domova nebo osob ohrožených ztrátou bydlení.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení v městě Karviná s tím, že obyvatelům nájemních bytů je poskytována rovněž podpůrná sociální služba. Tento fakt vede k postupnému  sociálnímu začleňování cílových skupin a zároveň vzniká prostor pro to, aby občané ohrožení sociálním vyloučením získali přístup k dlouhodobému nájemnímu bydlení.

Jaká změny jsou v důsledku projektu očekávány?
Hlavním posláním projektu je v oblasti sociálního bydlení nabídnout zcela jiné řešení – vidět novou možnost. Dosavadní přístup státu k řešení tohoto problému je založen téměř výhradně na finančních příspěvcích ke zvládnutí nákladů na bydlení, neřešena zůstávala situace lidí vyloučených z bydlení. Naší snahou je tyto lidi nalézt, nabídnout jim domov a hlavně s nimi nadále pracovat prostřednictvím sociální práce.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?
Hlavní aktivitou projektu je nákup osmi bytových jednotek a poskytování sociální služby, ve kterých je realizováno sociální bydlení tzv. rozptýlenou formou, tj. lidé žijící v sociálně vyloučených města jsou rozptýleni do běžné zástavby s intenzivní podporou sociální práce. Tímto způsobem se uživatelé pomalu učí získávat základní sociální dovednosti k samostatnému životu v majoritní společnosti (udržení si pracovního poměru, hrazení vlastních závazků, udržování si kvalitního bydlení). Výstupem bydlení v sociální bytové jednotce je motivace uživatele k aktivnímu životnímu stylu a nalezení si vlastního stálého nájemního bydlení.

Jak je zajištěno šíření výstupů projektu?
Při zahájení realizace projektu byl v místě realizace umístěn plakát ve velikosti A3, na kterém byl uveden název projektu, hlavní cíl a věta Projekt: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení I. je
spolufinancován Evropskou unií.
Dále je plakát ve velikosti A3 umístěn v sídle žadatele kde je rovněž uveden název projektu, hlavní cíl a věta Projekt: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení I. je spolufinancován Evropskou unií.
Po celou dobu realizační fáze bude žadatel informovat širokou veřejnost o realizaci, financování a výstupech projektu na svých webových stránkách www.novamoznost.cz.